Fukuoka

Hyogo

Kyoto

Marunouchi

Nagoya

Osaka

Shinjuku

Tokyo